Song by Ternipe

Phen tu mange
Ke, Phen tu mange Devla so zhano te kerav, sar te birstrav la.
Ahhj Adala shukara, shukar lulogyora, ada cina sha.

Refren:
Vorbin avri sar tu hatyares, phen tu mange numa man kames..
Ahhj Na zhanav te phenav, ande mande phangrav so me hatyarav.
Ke pari adi vorba, ande te penola, xal man e grizha 2x..